Hongos

División Ascomycota

Orden Arthoniales

Familia Roccellaceae

 Opegrapha varia  pdfdown

Orden Lichenoteliales

Familia Lichenotheliaceae

 Lichenostigma rouxii  pdfdown

Orden Ostropales

Familia Thelotremataceae

diploschistes-diacapsis Diploschistes diacapsis  pdfdown

Orden Acarosporales

Familia Acarosporaceae

 Acarospora placodiiformis  pdfdown

 Acarospora reagens  pdfdown

Orden Lecanorales

Familia Bacidiaceae

 Squamarina cartilaginea  pdfdown

 Squamarina lentigera  pdfdown

Familia Candelariaceae

 Candelaria concolor  pdfdown

 Candelariella xanthostigma  pdfdown

Familia Catillariaceae

 Toninia sedifolia  pdfdown

Familia Cladoniaceae

 Cladonia convoluta  pdfdown

Familia Collemataceae

 Collema tenax  pdfdown

Familia Lecanoraceae

 Lecanora horiza  pdfdown

Familia Physciaceae

 Diplotomma alboatrum  pdfdown

 Diplotomma venustum  pdfdown

 Hyperphyscia adglutinata  pdfdown

physcia-biziana Physcia biziana  pdfdown

Familia Psoraceae

 Psora decipiens  pdfdown

 Psora saviczii  pdfdown

Orden Teloschistales

Familia Teloschistaceae

 Caloplaca variablilis  pdfdown

 Fulgensia desertorum  pdfdown

 Teloschistes lacunosus  pdfdown

xanthoria-parietina Xanthoria parietina  pdfdown

Orden Verrucariales

Familia Verrucariaceae

 Verrucaria nigrescens  pdfdown

División Basidiomycota

Orden Agaricales

Familia Agaricaceae

leucocoprinus-birnbaumii Leucocoprinus birnbaumii  pdfdown

Orden Pucciniales

Familia Pucciniaceae

gymnosporangium-atlanticum Gymnosporangium atlanticum pdfdown

Familia Ustilaginaece

ustilago-lygei Ustilago lygei  pdfdown