Orthoptera (grillos y saltamontes)

Familia Tettigoniidae

 Platycleis intermedia pdfdown

 Platycleis sabulosa pdfdown

 Platycleis tessellata pdfdown

 Tettigonia viridissima  pdfdown

Familia Gryllidae

 Gryllus bimaculatus  pdfdown

Familia Acrididae

 Aiolopus strepens  pdfdown

 Aiolopus thalassinus  pdfdown

 Locusta migratoria  pdfdown

 Oedipoda caerulescens  pdfdown

 Truxalis nasuta  pdfdown

Familia Catantopidae

 Anacridium aegyptium  pdfdown

 Calliptamus wattenwylianus  pdfdown

Familia Gryllotalpidae

gryllotalpa-gryllotalpa Gryllotalpa gryllotalpa  pdfdown